PRIVĀTUMA POLITIKA

Šīs privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskām personām (datu subjektiem) – uzņēmuma SIA “PRIZMA” klientiem un apmeklētājiem, t.sk. struktūrvienībās Margrietas ielā 7, Rīgā; Valdeķu ielā 1, Rīgā; Krūzes ielā 3, Rīgā un Jūrmalas gatvē 78D, Rīgā (turpmāk visi kopā – Nekustamais īpašums), informāciju par personas datu apstrādes nolūkiem, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām, uzņēmumam SIA “PRIZMA” veicot personas datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un ievērojot šīs regulas 24.panta prasības.

 1. Definīcijas

  1. Datu subjekts – identificēta vai identificējama fiziska persona (turpmāk – klienti vai apmeklētāji).

  2. Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu

  3. Pārzinis – fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kas viena pati vai kopīgi ar citām nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus.

  4. Apstrādātājs – fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kura pārziņa vārdā apstrādā personas datus.

  5. Trešā persona – fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai struktūra, kura nav datu subjekts, pārzinis, apstrādātājs un personas, kuras pārziņa vai apstrādātāja tiešā pakļautībā ir pilnvarotas apstrādāt personas datus.

  6. Datu subjekta piekrišana – ir jebkura brīvi sniegta, konkrēta apzināta un viennozīmīga norāde uz datu subjekta vēlmēm, ar kuru viņš paziņojuma vai skaidri apstiprinošas darbības veidā sniedz piekrišanu savu personas datu apstrādei.

  7. Leģitīmās intereses – pārziņa vai trešās personas likumiskās intereses.

 1. Pārzinis un apstrādātāji

  1. Personas datu pārzinis – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PRIZMA” (reģistrācijas Nr. 40103061003), juridiskā adrese Valdeķu ielā 1, Rīgā, LV-1004, e-pasts: prizma@prizma.lv; tālr. +371 67617010.

  2. SIA “PRIZMA” datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: tālr.+371 67408261; datu.specialists@prizma.lv .

  3. Personas datu apstrādātāji – personas, kas uzņēmuma SIA “PRIZMA” vārdā un atbilstoši SIA “PRIZMA” norādījumiem apstrādā personas datus, un kuras ir apņēmušās ievērot normatīvo aktu prasības datu apstrādes jomā.

 2. Apstrādē esošās klientu personas datu apstrādes nolūki, kategorijas un veidi

SIA “PRIZMA” apstrādātās personas datu kategorijas atšķiras atkarībā no biznesa mērķa un tā, kādu SIA “PRIZMA” piedāvāto preču vai pakalpojumu veidu klients izvēlas.

Nr.

Biznesa mērķis

Apstrādes nolūks

Datu kategorijas

Datu veidi

Pakalpojumu sniegšanai, preču pārdošanai, Nekustamā īpašuma iznomāšanai un transporta pakalpojumu sniegšanai

Klientu apkalpošanai; preču piegādei, klientu identificēšanai; līguma sagatavošanai, noslēgšanai, un noslēgšanas fakta pierādīšanai; preču piegādei; korespondences uzskaite un glabāšana; iesniegumu un iebildumu izskatīšanai un apstrādei; klientu apkalpošanai; norēķinu administrēšanai; caurlaides kontrole iekļūšanai Nekustamā īpašuma teritorijā.

Personas identifikācijas dati

Vārds, uzvārds, personas kods, identifikācijas Nr., paraksts.

Personas kontaktinformācija

Adrese, tālr., e-pasta adrese.

Dati par klienta nodokļu rezidenci

Ziņas par klienta valsts piederību un nodokļa maksātāja Nr.

Klienta kontaktpersonas dati

Adrese, tālr., e-pasta adrese.

Norēķinu dati

Banka, konta Nr.

Transportlīdzekļa dati

Transportlīdzekļa reģistrācijas Nr., firmas nosaukums.

Rīcības paradumi

Paraksts.

Biznesa plānošanai un analītikai

Statistikai un biznesa analīzei; plānošanai un uzskaitei; efektivitātes mērīšanai; datu kvalitātes nodrošināšanai; atskaišu sagatavošanai; riska vadības aktivitāšu ietvaros.

Personas identifikācijas dati

Vārds, uzvārds, personas kods, identifikācijas Nr.

Personas kontaktinformācija

Adrese, tālr., e-pasta adrese.

Ledus noslodzes procesa analīze

Videonovērošanas dati

Nekustamā īpašuma ledus laukuma nomnieku un tehniskā personāla videoattēls.

Drošība

Noziedzīgu nodarījumu novēršana un atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzību, kārtības nodrošināšanai.

Videonovērošanas dati

Nekustamā īpašuma apmeklētāju un lietotāju videoattēls, kas uzņemts ar video novērošanas kamerām, kas uzstādītas Nekustamajā īpašumā.

Mārketings un sabiedriskās attiecības

Publicitātes veicināšana

Fotoattēls

SIA “PRIZMA” rīkoto pasākumu apmeklētāju fotoattēli.

Fotoattēls, videoattēls

SIA “PRIZMA” rīkoto sporta pasākumu dalībnieku, apmeklētāju un skatītāju fotoattēli, video attēli.

Ielūgumu nosūtīšana, pasākumu rīkošana, piedāvājumu nosūtīšana, sveikšana svētkos, preču un pakalpojumu uzlabošana, jaunu preču un pakalpojumu attīstība.

Personas identifikācijas dati

Vārds, uzvārds, personas kods, paraksts.

Personas kontaktinformācija

Adrese, tālr., e-pasta adrese.

Klienta kontaktpersonas dati

Adrese, tālr., e-pasta adrese.

..

Nr.

Biznesa mērķis

Apstrādes nolūks

Datu kategorijas

Datu veidi

Sabiedrības informēšana

Hokeja spēļu vai daiļslidošanas video

Videoattēls

Dalībnieku, apmeklētāju un skatītāju video attēli, kas uzņemti Sporta centrs “VOLVO” hokeja hallē Jūrmalas gatvē 78D, Rīgā.

Sporta norišu atspoguļošana, apskati.

Fotoattēls, videoattēls

Dalībnieku, apmeklētāju un skatītāju video attēli, kas uzņemti Sporta centrs “VOLVO” hokeja hallē Jūrmalas gatvē 78D, Rīgā.

Saimnieciskā un administratīvā darbība

Tiesību aktos noteikto pienākumu izpilde; grāmatvedības kārtošana; likumisko interešu aizsardzība, t.sk. strīdu risināšana, tiesvedība,

parādu atgūšana un piedziņa; īpašuma un civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, apdrošināšanas atlīdzības pieprasīšana un saņemšana.

Personas identifikācijas dati.

Vārds, uzvārds, personas kods, identifikācijas Nr., paraksts.

Personas kontaktinformācija.

Adrese, tālr., e-pasta adrese.

Dati par klienta nodokļu rezidenci.

Ziņas par klienta valsts piederību un nodokļa maksātāja Nr.

Klienta kontaktpersonas dati.

Adrese, tālr., e-pasta adrese.

Norēķinu dati.

Banka, konta Nr.

Veiktie darījumi.

Ziņas par veiktajiem darījumiem jebkurā biznesa jomā un jebkuram biznesa mērķim.

Apdrošināšanas līgumā un polisē ietvertā informācija.

Transportlīdzekļa reģistrācijas Nr., marka, modelis, reģistrācijas valsts.

Transportlīdzekļa vadītāja dati.

Vadītāja apliecības Nr., kategorija, derīguma termiņš.

 1. Personas datu apstrādes pamats

  1. SIA “PRIZMA” veiktā personas datu apstrāde var tikt veikta, pamatojoties uz kādu no turpmāk minētajiem pamatiem:

   1. klienta/apmeklētāja piekrišana – klienta piekrišana, kas sniegta atbilstoši šis Privātuma politikas 1.6.punktam. Ja tiek iegūta personas piekrišana, pie katra sniedzamā personas datu veida SIA “PRIZMA” norāda kādu no šīs Privātuma politikas 3.punktā minētajiem biznesa mērķiem un datu apstrādes nolūkiem. Klients, personīgi sniedzot savus personas datus, apstiprina savu piekrišanu viņa personas datu apstrādei. Izsūtot ielūgumus uz SIA “PRIZMA” rīkotajiem publicitātes pasākumiem, kuros SIA “PRIZMA” publicitātes veicināšanas nolūkos plānots veikt fotografēšanu vai filmēšanu, SIA “PRIZMA” ielūgumā ietver norādi par fotografēšanu un/vai filmēšanu. Klients/apmeklētājs, ierodoties uz pasākumu, pauž aktīvu, apzinātu piekrišanu tam, ka var tikt veikta klienta datu – videoattēla/fotoattēla – apstrāde;

   2. pārziņa SIA “PRIZMA” juridiska (likumiska) pienākuma izpilde – ja personas datu apstrāde izriet no tiesību aktiem vai valsts institūciju izdotajiem administratīvajiem aktiem vai likumīgajiem pieprasījumiem;

   3. leģitīmo interešu ievērošana – SIA “PRIZMA” ir tiesīga apstrādāt klientu un apmeklētāju personas datus, lai nodrošinātu savu leģitīmo interešu ievērošanu, jo sevišķi, bet ne tikai īpašuma aizsardzībai un drošībai SIA “PRIZMA” Nekustamajā īpašumā, kā arī izmeklēšanas un tiesvedības vajadzībām. SIA “PRIZMA” leģitīmās intereses ietver arī komercdarbības veikšanu; klienta identitātes pārbaude pirms līguma noslēgšanas; līguma saistību izpildes nodrošināšana; sarunu veikšana ar klientu vai viņa kontaktpersonu, lai nodrošinātu līguma saistību izpildi; saglabāt klientu pieteikumus un iesniegumus par preču un pakalpojumu iegādi, sniegšanu, citus pieteikumus, iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk. kas veikti rakstveidā vai elektroniski; izstrādāt un attīstīt preces un pakalpojumus; reklamēt savas preces un pakalpojumus; nosūtīt ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem; novērst krāpniecību; nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku; nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus; nodrošināt pakalpojumu sniegšanas un preču pārdošanas, un piegādes efektivitāti; nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti; administrēt maksājumus; vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai; informēt sabiedrību par savu darbību;

   4. apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzējpuse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas.

 1. Personas datu saņēmēji

  1. Apstrādājot klientu/apmeklētāju datus, SIA “PRIZMA” ievēro stingru konfidencialitāti un nodrošina aizsardzību pret trešo personu nesankcionētas piekļuves iespējām personas datiem, personas datu netīšu nozaudēšanu vai iznīcināšanu. Pastāvot kādam no šīs Privātuma politikas 4.punktā minētajiem datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, SIA “PRIZMA” var nodot personas datus šādām personām:

   1. datu apstrādātājiem, kuri SIA “PRIZMA” vārdā un atbilstoši SIA “PRIZMA” norādījumiem apstrādā personas datus;

   2. valsts un pašvaldības iestādēm, tiesībsargājošām iestādēm, pēc šo institūciju likumīga pieprasījuma;

   3. personām, kuras sniedz uzņēmumam SIA “PRIZMA” pakalpojumus, piemēram, juristiem, auditoriem, apsardzes uzņēmumiem u.c.;

   4. personām, kuras ir iesaistītas ar klientu noslēgtā līguma saistību izpildē, t.sk. apakšuzņēmējiem.

 1. Personas datu glabāšanas termiņš

  1. Ja klienta/apmeklētāja personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz šīs Privātuma politikas 4.1.1.punktā minēto piekrišanu, SIA “PRIZMA” apstrādā klienta sniegtos personas datus tik ilgi, kamēr ir spēkā klienta sniegtā piekrišana personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

  2. Videonovērošanas dati, kas iegūti šīs Privātuma politikas 3.2. un 3.3.punkā minētajam mērķim un nolūkam, tiek glabāti ne ilgāk kā 4 (četras) nedēļas. Ja konkrētais videonovērošanas materiāls ir nepieciešams zādzības atklāšanai, izmeklēšanai, zādzību izdarījušās personas sodīšanai vai SIA “PRIZMA” leģitīmo interešu aizsardzībai, tas tiek glabāts līdz šo mērķu sasniegšanai.

  3. Videonovērošanas dati, kas iegūti šīs Privātuma politikas 3.4. vai 3.5.punktā norādīto mērķu un nolūku sasniegšanai tiek glabāti ne ilgāk kā 1 (vienu) gadu.

  4. Kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt (piemēram, saskaņā ar likumu “Par grāmatvedību”, Publisko iepirkumu likumu u.c.);

  5. Kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA “PRIZMA” vai klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus, celt vai vest prasību tiesā).

 1. Klientu un apmeklētāju tiesības saistībā ar SIA “PRIZMA” veikto personas datu apstrādi

  1. Ja personas datu apstrāde balstās uz šīs Privātuma politikas 4.1.1.punktā minēto datu subjekta piekrišanu, klientam ir tiesības izvēlēties, kādā apjomā un kādus datus iesniegt SIA “PRIZMA”, kā arī atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei pilnībā vai daļā, lūdzot SIA “PRIZMA” izbeigt visu klienta vai apmeklētāja datu vai noteiktas daļas klienta vai apmeklētāja datu apstrādi. Piekrišanas atsaukšana neietekmē līdz atsaukšanai veiktās klienta personas datu apstrādes tiesiskumu.

  2. Klientam vai apmeklētājam izvēloties nesniegt datus kādā daļā vai arī atsaucot piekrišanu pilnībā vai kādā tās daļā (attiecībā uz konkrētiem, sniegtiem datiem), SIA “PRIZMA” nevarēs sniegt klientam tos pakalpojumus, kuru sniegšanai ir nepieciešami attiecīgie personas dati.

  3. Ņemot vērā to, ka SIA “PRIZMA” ir nepieciešams nepārprotami identificēt klientu, kurš pilnībā vai daļēji atsauc piekrišanu personas datu apstrādei, atsaukumu, kurā norādīts klienta vārds, uzvārds, datums, kā arī apjoms, kādā piekrišana tiek atsaukta, klients var nosūtīt šādā veidā:

   1. nosūtot pašrocīgi parakstītu atsaukumu uz šīs Privātuma politikas 2.1.punktā norādīto SIA “PRIZMA” juridisko adresi;

   2. nosūtot atsaukumu, kas parakstīts ar klienta drošu elektronisko parakstu, uz šīs Privātuma politikas 2.1.punktā norādīto SIA “PRIZMA” e-pasta adresi;

   3. ierodoties personīgi un uzrādot personu apliecinošu dokumentu SIA “PRIZMA” birojā Margrietas ielā 7, Rīgā.

  4. Klientam jebkurā brīdī ir tiesības iebilst pret SIA “PRIZMA” veikto personas datu apstrādi, kā arī tiesības prasīt SIA “PRIZMA” veikt noteiktas darbības saistībā ar klienta personas datiem, nosūtot pieprasījumu SIA “PRIZMA” kādā no šīs Privātuma politikas 7.3.punktā norādītajiem veidiem.

  5. Klients ir tiesīgs SIA “PRIZMA” prasīt:

   1. izsniegt SIA “PRIZMA” rīcībā esošos datus par klientu;

   2. labot, dzēst vai papildināt personas datus atbilstoši klienta norādēm, savu lūgumu pamatojot;

   3. ierobežot (uz noteiktu laiku apturēt) noteikta veida vai visu klienta datu apstrādi;

   4. pārtraukt automatizētu klienta datu apstrādi (automatizētu individuālu lēmumu pieņemšanu attiecībā uz klientu), tostarp profilēšanu, ja tāda tiek veikta;

   5. prasīt datu pārnesamību Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos.

  6. Klientam ir tiesības iegūt no SIA “PRIZMA” informāciju par personas datu nodošanas trešajām personām faktu un par personām (fiziskām vai juridiskām) un/vai valsts institūcijām, kurām SIA “PRIMA” ir sniegusi jebkādu informāciju saistībā ar konkrētā klienta personas datiem, izņemot gadījumus, ja šāda informācija sniegta, pamatojoties uz operatīvās darbības subjekta vai citas kompetentas institūcijas pieprasījumu kriminālprocesa ietvaros, kad tiesību akti tieši liedz izpaust attiecīgo informāciju.

  7. Jautājumu gadījumā saistībā ar SIA “PRIZMA” veikto personas datu apstrādi vai aizsardzību klientam ir tiesības vērsties arī pie SIA “PRIZMA” personas datu aizsardzības speciālista, izmantojot šīs privātuma politikas 2.2.punktā norādīto kontaktinformāciju.

  8. Domstarpību gadījumā saistībā ar SIA “PRIZMA” veikto personas datu apstrādi klientam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.

 1. Citi noteikumi

  1. SIA “PRIZMA” var veikt izmaiņas privātumu politikā jebkurā brīdī un pēc saviem ieskatiem, ja šādas izmaiņas atbilst normatīvo aktu prasībām personas datu aizsardzības jomā. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas SIA “PRIZMA” interneta mājas lapā www.prizma.lv. Klienta pienākums ir periodiski pārlasīt šo privātuma politiku un iepazīties ar tās izmaiņām.

Rīgā, 2018.gada 23.maijā

SIA “PRIZMA”

valdes priekšsēdētājs Paulis Dzindulis